Όροι και Προϋποθέσεις

Το παιχνίδι διεξάγεται σε ειδικά διαμορφωμένο για τους σκοπούς του παιχνιδιού χώρο, γι’ αυτό τον λόγο οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση.

Κάθε παίκτης ατομικά θα πρέπει να τηρεί και να πληροί τους εν λόγω κανόνες για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του παιχνιδιού και για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Απαγορεύεται στους συμμετέχοντες να φέρουν μαζί τους αντικείμενα, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Για την συμμετοχή ατόμων κάτω των 16 ετών απαιτείται γραπτή συγκατάθεση κηδεμόνα.

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα με καρδιακές παθήσεις και σε εγκύους.

Αντενδείκνυται η συμμετοχή ατόμων με κλειστοφοβία, επιληψία ή κρίσεις πανικού. Σε τέτοια περίπτωση απαιτείται η εκ των προτέρων επικοινωνία με την εταιρεία.

Ο σχεδιασμός του παιχνιδιού βασίζεται σε σενάριο, βάσει του οποίου έχουν ληφθεί υπόψιν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις και δεν περιλαμβάνονται σε αυτό επικίνδυνα στοιχεία. Επομένως, φέρει αποκλειστικά δική του ευθύνη όποιος εκ των συμμετεχόντων ενεργήσει είτε εκ προθέσεως είτε αμελώς κατά τρόπο που μπορεί να επιφέρει τραυματισμό στον ίδιο ή σε άλλον.

Οι συμμετέχοντες έχουν γνώση και αποδέχονται τον βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, γνωστοποείται στους συμμετέχοντες ότι το παιχνίδι περιλαμβάνει στενούς χώρους, περάσματα και ειδικά εφέ σύμφωνα με τις ανάγκες του σεναρίου, καθώς και επαφή με τους ηθοποιούς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Το Mr Enigmo μέσω του EscapeAll.gr διατηρεί αρχείο με τις ακυρώσεις που πραγματοποιείτε και δύναται να ενημερώσει τις συνεργαζόμενες εταιρείες για αυξημένη πιθανότητα ακύρωσης βάσει του ιστορικού σας. Αντίστοιχα, ενημέρωση πραγματοποιείται σε περίπτωση ταυτόχρονης/κοντινής χρονικά κράτησης σε παραπάνω από μία από τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι ενημερώσεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και για την αποτροπή περιπτώσεων ακύρωσης τελευταίας στιγμής.